Exekučné konanie

V prípade, ak povinná osoba - Váš dlžník, nesplní svoju povinnosť uloženú mu právoplatným a vykonateľným rozhodnutím riadne a včas, prichádza do úvahy návrh na vykonanie exekúcie. Postup exekútora v exekučnom konaní upravuje zákona č. 233/1995 Z.z. – o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti – Exekučného poriadku.

Zabezpečenie exekučného konania

Po vyčerpaní všetkých dostupných prostriedkov mimosúdneho vymáhania pohľadávok sa Vám snažíme zabezpečiť exekučný titul ak ho nemáte. Po jeho úspešnom získaní Vám vieme zabezpečiť podanie návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom nášho zmluvného súdneho exekútora, ktorý pre Vás uskutoční nútený výkon rozhodnutia prostredníctvom exekútorského úradu na profesionálnej úrovni.

Tým, že sa zveríte do našich rúk, si ušetríte drahocenný čas s výberom dobrého exekútora a papierovaním.