Mimosúdne vymáhanie pohľadávky

Cieľom mimosúdneho vymáhania pohľadávok je šetrenie Vašich nákladov na právnych zástupcov a súdne poplatky, rovnako ako nákladov a času pracovníka Vašej firmy, ktorý sa namiesto komunikácie s dlžníkom môže plne venovať svojej práci.

Pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok postupujeme tak, že bezprostredne po uzavretí mandátnej zmluvy s klientom,  po obdržaní plnomocenstva a príslušnej dokumentácie ohľadne spravovanej pohľadávky, iniciujeme sériu rokovaní s dlžníkom a vyvinieme tlak na úhradu jeho dlhu.

Dopredu neplatíte nič!

Naša spoločnosť si pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok nárokuje odmenu až po úhrade čiastky dlžníkom. Spravidla je to dohodnuté percento z inkasovaného dlhu. Odmena závisí od rozsahu spolupráce, objemu odovzdaných pohľadávok, výšky a veku pohľadávky. Jej výška sa pohybuje od 0% do 20%.

Po uplynutí lehoty na zaplatenie dlžnej sumy kontaktujeme dlžníka a konkrétne dohodneme s každým dlžníkom spôsob splatenia dlžnej sumy v čo najkratšom možnom čase.

So všetkými údajmi počas vymáhania zaobchádzame ako s dôvernými informáciami.

O celom procese klienta priebežne informujeme a poskytujeme mu prehľad, v akom stave sa spravovanie a vymáhanie konkrétnej pohľadávky nachádza. Bežným postupom je uzavretie dohody o uznaní záväzku a o splnení záväzku formou splátok.

Pohľadávky vymáhame individuálne prípad po prípade, pričom nám stačí na vymáhanie pár týždňov. Všetky kroky v procese vymáhania sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi.