Odkúpenie pohľadávky

Naša spoločnosť sa zaoberá aj odkupovaním pohľadávok od klientov. Odkúpenie pohľadávky je vlastne jej postúpenie. Uskutočňuje sa na základne zmluvy o postúpení pohľadávky uzatvorenej medzi Vami – pôvodným veriteľom a našou spoločnosťou, čím sa stávame novým veriteľom pohľadávok.

Postúpenie pohľadávky

Ide o riešenie, ktoré prináša rýchle speňaženie pohľadávok, ktorých vymoženie je komplikované a nákladné. Postúpením pohľadávky Vám vyplatíme Vaše peniaze v dohodnutej výške, ktorú predstavuje dojednané percento z nominálnej hodnoty pohľadávok.

Súhlas dlžníka s odkúpením pohľadávky sa nevyžaduje, celý úkon sa uskutoční bez jeho vedomia. Postačuje, ak túto skutočnosť pôvodný veriteľ dlžníkovi oznámi po jej odkúpení a dlžník svoj dlh bude hradiť novému veriteľovi.

Výhodami odkúpenia sú, že Vám odpadnú povinnosti súvisiace so spravovaním pohľadávok, „ očistíte“ si účtovníctvo a nemáte žiadne dodatočné náklady s mimosúdnym, či súdnym vymáhaním pohľadávok.