Súdne vymáhanie a právne služby

Nakoľko sa naša spoločnosť špecializuje na mimosúdne vymáhanie pohľadávok snažíme sa, aby sa pohľadávka vymohla pokiaľ možno mimosúdnou dohodou. V niektorých prípadoch však môže nastať situácia, že po vyčerpaní všetkých dostupných alternatív mimosúdneho vymáhania nie je možné dosiahnuť mimosúdne vyrovnanie, tým pádom je potrebné pohľadávku riešiť súdnym konaním.

Zabezpečenie súdneho vymáhania pohľadávok

Ak naša spoločnosť spravovala a vymáhala Váš prípad mimosúdne, poznáme históriu prípadu a tým máme výhodu v prístupe ku všetkým informáciám, ktoré sa ho týkajú. Vieme Vám následne zabezpečiť právne služby (vydanie súdneho platobného rozkazu, podanie žaloby s jeho právnym zastupovaním) prostredníctvom renomovaných advokátskych kancelárií, s ktorými spolupracujeme.

Cieľom súdneho riešenia Vašich pohľadávok je zvýšenie tlaku na dlžníka, ktorý môže uhradiť svoj záväzok alebo ho aspoň začať splácať ešte v priebehu súdneho konania a získať súdne rozhodnutie, ktoré je exekučným titulom a zabezpečí možnosť vymáhať Vašu pohľadávku v rámci exekučného konania.